Beleidsplan sectie transculturele psychiatrie

Mission Statement

Het bevorderen van psychiatrie die rekening houdt met de culturele diversiteit en de migratiegeschiedenis van patiënten, en het stimuleren van onderzoek hiernaar.

Nadere begripsbepaling

Binnen elke samenleving bestaan cultuurverschillen, bijvoorbeeld verschillen tussen ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, mensen uit hogere en lagere sociale milieus. Door migratie is de culturele diversiteit van onze samenleving verder toegenomen. De psychiatrie dient hier rekening mee te houden, omdat culturele diversiteit gevolgen kan hebben voor de epidemiologie van psychiatrische stoornissen, voor de psychiatrische diagnostiek en de behandeling, met name voor de therapietrouw. Psychiatrie dient op een zodanige manier vorm gegeven te worden dat er een kwalitatief geschikt en kwantitatief voldoende groot patiëntgericht hulpaanbod beschikbaar komt voor alle patiënten binnen een multiculturele samenleving.

Achtergrond

Voorheen was de psychiatrie overwegend monocultureel, verankerd in westerse normen en waarden en gebaseerd op de klinische praktijk en onderzoek met populaties uit Noord-Amerika en West-Europa. In de praktijk blijkt in toenemende mate dat ze daardoor soms onvoldoende toegankelijk is voor patiënten uit niet-westerse culturen. Uitgangspunt voor de sectie transculturele psychiatrie zijn de bevindingen uit de algemene psychiatrie, de medische antropologie, de transculturele psychologie, het interculturele management en de etnofarmacologie. Transculturele psychiatrie wil bijdragen aan de vermaatschappelijking van de psychiatrie, aan emancipatie en verbetering van de positie van psychiatrische patiënten in de GGZ, met name patiënten afkomstig uit een minderheidsgroepering, en aan protoprofessionalisering van groepen die weinig bekend zijn met de Nederlandse GGZ. Ze wil de culturele diversiteit in het vak psychiatrie bevorderen en tendensen tot etnocentrisme en racisme binnen GGZ in het algemeen en de NVvP in het bijzonder tegengaan, te meer daar psychiaters vaak invloed hebben op andere gezondheidswerkers die zich bewegen op het vlak van de transculturele psychiatrie (psychotherapeuten, psychologen, huisartsen, andere specialisten). De sectie Transculturele Psychiatrie wil haar doelstellingen bereiken in nauwe samenwerking met andere secties in de NVvP, zoals de sectie Sociale Psychiatrie en de sectie Beleidspsychiatrie, die zich met verwante onderwerpen bezighouden

Bestuurlijke aangelegenheden

Het opstellen van een mission statement, een meerjarenbeleid en jaarplannen, die de instemming hebben van de leden van de sectie. Het bijeenroepen en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen, huishoudelijke vergaderingen en bestuursvergaderingen. Zoeken van adviseurs met betrekking tot onderwijs, beleid en onderzoek: b.v. Kenniscentrum MIKADO, Nederlands Centrum Buitenlanders, Forum, SIGGZ, Transcultural Psychiatric Organisation (TPO), Trimbos-instituut, de sectie Cultuur en Gezondheid van de ZON-MW, patiënten- en familieverenigingen Het ontwerpen en onderhouden van een website met relevante informatie over de sectie, een besloten gedeelte voor de leden, en links naar relevante andere sites. Dit alles in samenwerking met de NvvP. Vormen en instandhouden van het sectiebestuur, maken van een taakverdeling binnen het bestuur en plannen van opvolging van bestuursleden.

Activiteiten de komende jaren

  • Bevorderen van interculturalisatie van psychiatrie en psychotherapie binnen gezondheidszorg-instellingen.
  • Deskundigheidsbevordering door het stimuleren van bijdragen vanuit de transculturele psychiatrie op congressen, het organiseren van studiedagen en symposia.
  • Bevordering van de interculturalisatie van de opleiding tot psychiater
  • Bevordering van wetenschappelijk onderzoek, ontplooiing van initiatieven op dit terrein en ondersteuning en facilitering van bestaande initiatieven.
  • Faciliteren van de toestroom van artsen uit minderheidsgroepen (al dan niet in Nederland opgeleid) in de opleiding tot psychiater.
  • Bevorderen van samenwerking met allochtonen-en patiëntenorganisaties.
  • Samenwerking met de andere secties van de NVvP, met name de secties beleidspsychiatrie en sociale psychiatrie.
  • Onderhouden en bevorderen van internationale contacten waaronder aansluiting bij de Transcultural Section van de WPA, om de ontwikkeling van duurzame cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen.
  • Het leggen van contacten met psychiaters uit landen van herkomst van Nederlandse allochtone patiënten en het organiseren van activiteiten gericht op uitwisseling en het opdoen van internationale ervaring.
  • Bevorderen van ‘mental health’ in ontwikkelingslanden

31 januari 2003, het bestuur.